INFORMATII UTILE PENTRU FIRME

 

_____________________________
Grupul tinta al proiectului

GRUPUL TINTA al proiectului este format din întreprinderile care doresc sa aibe acces la un portofoliu de activități de cercetare, inovare și transfer tehnologic care se pot grupa în patru categorii principale astfel:

 • A. - transfer de cunoștințe prin:
  - asistență directă pentru a ajuta întreprinderile, inclusiv acele întreprinderi care nu au mai avut activități de colaborare cu organizația de cercetare, să identifice din oferta de expertiză disponibilă a organizației de cercetare ce se potrivește cu nevoile și cerințele afacerii pe care doresc să le dezvolte și care sunt posibilitățile concrete de sprijin din partea organizației de cercetare;
  - evenimente tematice regulate pentru a furniza subiecte de inspirație și a da idei pentru acele întreprinderi care au fost implicate în proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare cu organizația de cercetare, împreună cu oportunitatea de a fi invitați membri din echipele academice (profesori/cercetători) care conduc activități de cercetare în colaborare cu industria.
 • B. - accesul întreprinderilor la facilitățile, instalațiile, echipamentele de cercetare ale IMT- București în scopul realizării unor analize, testări, experimente etc. necesare pentru dezvoltarea unor produse/tehnologii/metode noi sau îmbunătățite.
 • C. - transfer de abilități/competențe de cercetare-dezvoltare și de sprijinire a inovării, inclusiv cercetare contractuală executată la cererea întreprinderii (activități de CD oferite de organizația de cercetare) și detașare de personal specializat dinspre organizația de cercetare spre întreprindere.
 • D. - cercetare-dezvoltare realizată în colaborare efectivă cu o întreprindere.

Grupurile ţintă vizate prin proiect sunt structurate pe subdomenii de activitate, după cum urmează:

I. Subdomeniul Securitate: potențiali beneficiari IMM-uri din trei categorii diferite de întreprinderi (cu activitate recunoscută pe piață și respectiv întreprinderi noi inovative.

 • I.1. Firme cu activitate in domeniul senzorilor
 • I.2. Firme cu expertiza in optica/optoelectronica
 • I.3. Firme cu activitate in domeniul dispozitivelor si sistemelor pentru unde milimetrice, submilimetrice si in domeniul Teraherzilor

II. Subdomeniul “spațiu”

Grupul ţintă vizat este format din agenţii economici care vor dispune de rezultatele transferului de cunoştinţe privind tehnologiile TGE şi care vor putea sa dezvolte produse/tehnologii de proces moderne performante, generatoare de valoare adăugată economică ridicată, cerute de piaţă şi care fac parte din următoarele clase de activități CAEN rev.2 ale economiei naţionale:

 • 7219 - Cercetare-dezvoltare in alte științe naturale si inginerie
 • 7211 - Cercetare-dezvoltare în Biotehnologie
 • 2612 - Fabricarea altor componente electronice
 • 2670 - Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice


_____________________________
Conditii de participare la activitatile TGE-PLAT
(reglementari, contracte, modalitati de finantare)

REGLEMENTĂRI PRIVIND PARTICIPAREA FIRMELOR (Eligibilitate și Co-finanţare)

Informaţii preliminare, specifice proiectului TGE-PLAT. Menţionam faptul că domeniul de specializare inteligentă în care se încadrează proiectul este: 2. TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE ŞI DE COMUNICAŢII, SPAŢIU ȘI SECURITATE. Firmele trebuie să aibă cercetarea-dezvoltarea în domeniul de activitate. Proiectul se desfășoară pe trei direcţii principale pentru activitatea CD:

 • Microsenzori;
 • Componente fotonice și sisteme fotonice cu aplicaţii în spaţiu și securitate;
 • Dispozitive și sisteme pentru unde milimetrice, submilimetrice și în domeniul Terahertzilor.

Precizăm faptul că tematica CD detaliată care poate fi abordată în interiorul fiecăreia din cele trei direcţii prin contracte finanţate din proiectul TGE-PLAT, poate evolua după interacţiunea cu potenţialii beneficiari.

Contracte: Toate contractele necesar a fi încheiate de organizaţia de cercetare cu întreprinderi pentru desfășurarea activităţilor de tip B, C și D vor trebui notificate spre aprobare către Organismul Intermediar pentru CDI. Contractele aferente activităţilor de tip B și C se vor implementa prin semnarea unor contracte subsidiare între beneficiarul finanţării de bază (organizaţia de cercetare) și întreprindere. Contractele aferente activităţilor de tip D se vor implementa prin semnarea unor contracte subsidiare între beneficiarul finanţării de bază (organizaţia de cercetare), întreprindere și Organismul Intermediar pentru CDI.

Modalităţi de finanţare – asistenţe financiare nerambursabile
Pentru executarea activităţilor de tip B și C, organizaţia de cercetare poate încheia unul sau mai multe contracte subsidiare cu o întreprindere, de următoarele tipuri:

 • CONTRACT ”de minimis” de max. 800.000 lei valoare eligibilă, pentru care întreprinderea trebuie să asigure o co-finanţare din fonduri proprii de minimum 20% din costurile eligibile ale organizaţiei de cercetare și prin care întreprinderea primește sprijin public pe baza unei scheme de acordare de ajutoare ”de minimis” dedicată acestei acţiuni;
 • CONTRACT ”ajutor de stat” de max. 1.800.000 lei valoare eligibilă, pentru care întreprinderea trebuie să co-finanţeze din fonduri proprii activităţile eligibile realizate de organizaţia de cercetare;


_____________________________
Activitati din proiect dedicate firmelor

Sunt prezentate succint activitățile de tip A (pregătire a transferului de cunoștințe) și cele de tip B, C, și D (care necesită cofinanțare din partea întreprinderii).

Activitatea A- Stimularea transferului de cunoștințe

 • Sub-activitatea A.2. Asistentă directă acordată întreprinderilor. Se va acorda asistență directă pentru identificarea din oferta de expertiză disponibilă a organizației de cercetare a rezultatelor CD care se potrivesc cu nevoile și cerințele afacerii întreprinderii care sunt posibilitățile concrete de sprijin din partea organizației de cercetare. Activitățile de asistență se vor desfășura la solicitarea întreprinderilor respective și au scopul de a prezenta care este potențialul ofertei institutului, furnizând anumite detalii necesare pentru ca aceștia să își poate formula solicitările. Se vor conveni practicile de confidențialitate pentru a proteja informațiile legate de perspectivele de afaceri ale firmei etc.
 • Sub-activitatea A.3 Organizarea de întâlniri individuale cu întreprinderile și  organizarea de evenimente tematice
  Se va căuta sa se acorde asistență întreprinderilor pentru solicitări punctuale: asistenţă tehnologică, consiliere pentru managementul inovării, consiliere și expertiză pentru validarea ideii/soluției (diagnostic pentru o afacere pentru a se accesa și implementa soluțiile tehnice inovative potrivite), consiliere pentru obținerea, protejarea şi comercializarea drepturilor de proprietate industrială, consiliere referitor la utilizarea standardelor și a reglementărilor pe care le conțin, consiliere pentru acces la diverse surse de finanțare a CDI (inclusiv programe naționale/europene și instrumente financiare). Acțiunile cele mai importante sunt întâlnirile individuale (bilaterale) cu întreprinderile și evenimentele tematice.
 • Organizarea de evenimente tematice la care vor fi invitate atât firmele care deja și-au exprimat interesul în colaborare, precum și alte firme identificate pe parcursul derulării proiectului. Se va urmări atragerea unui număr cât mai mare de firme. La aceste evenimente vor fi invitați și vorbitori din alte organizații (universități, firme străine) și se vor prezenta și evaluări ale evoluției pe plan mondial a unui domeniu de interes, inclusiv direcții CD complementare preocupărilor institutului. Un rol special va fi acordat potențialului aplicativ al tehnologiilor generice esențiale (TGE), în mod special posibilităților noi oferite de dezvoltarea domeniului nanotehnologiilor (de exemplu folosirea grafenei, strat monoatomic de atomi de carbon).

 • Organizarea de întâlniri bilaterale (IMT-firma) în cadrul unor vizite reciproce. Întâlnirile vor avea un caracter exploratoriu, pentru identificarea cerințelor și posibilităților de valorificare a cercetării desfășurate de IMT în domeniul proiectului.

Activitatea B- Accesul întreprinderilor la facilități, instalații, echipamente

 • Sub-activitatea B.1 Acces la infrastructură/ laboratoare/ echipamente CD
  • Asigurarea de servicii la comandă, sub forma de analize, testări, procese tehnologice (acces întreprinderilor la servicii efectuate de personal specializat din echipa de implementare) pe bază de contracte notificate spre aprobare la OI.
  • Acces direct la unele echipamente din infrastructura CD a IMT (după o instruire prealabilă a specialiștilor din firme) pe bază de contracte notificate spre aprobare la OI.
 • Sub-activitatea B.2 Accesare bănci de date şi biblioteci tehnico-științifice
  IMT va pune la dispoziția firmelor, pe baza unor reglementari volume din biblioteca institutului, altă documentație științifică și tehnică.
 • Sub-activitatea B.3 Închiriere de spații pentru activitățile  întreprinderii
  Se vor putea închiria spații de lucru pentru firmele care doresc să își înființeze puncte de lucru pentru aparatura proprie, pe bază de contract contracte notificate spre aprobare la OI.

Activitatea C- Activități de transfer de abilități/competente CD și de sprijinire a inovării

 • Sub-activitatea C.1.1 Activități de cercetare industrială contractuale
 • Sub-activitatea C.1.2 Activități de dezvoltare experimentală contractuale
 • Sub-activitatea C2 Detașare de personal cu înaltă calificare
  IMT detasează la solicitarea întreprinderii personal cu înaltă calificare, care efectuează activități de cercetare, dezvoltare și inovare, din organizația de cercetare în întreprinderi, într-o funcție nou creată în cadrul întreprinderii, fără să se înlocuiască alți membri ai personalului.

Activitatea D- CD în colaborare efectivă

 • Sub-activitatea D.1 Cercetare industrială în colaborare efectivă
 • Sub-activitatea D.2 Dezvoltare experimentală în colaborare efectivă

_____________________________
Oferta publica de expertiza si servicii CD a IMT

(versiune decembrie 2016)

Va prezentam expertiza si rezultatele obtinute recent de IMT pe cele trei directii CD specificate in proiect (microsenzori, fotonica, respectiv unde milimetrice). Se adauga brevetele/cererile de brevet si publicatiile ISI legate de aceleasi trei domenii CD. Este ilustrata oferta de servicii pe cateva directii caracteristice.

 • Expertiză și rezultate obținute recent de IMT pe direcțiile CD: microsenzori, fotonică, unde milimetrice. [...]
 • Publicații ISI [...]
 • Brevetele/cereri de brevet [...]
 • Ofertă de servicii
 • Ofertă de consultanță și transfer de tehnologie în domeniu

Pentru detalii va rugam faceti click aici.


_____________________________

Activități în curs de desfășurare și activități în pregătire

Activități în curs de desfășurare și activități în pregătirela încheierea primului trimestru de derulare al TGE-PLAT (8 septembrie – 7 decembrie 2016).

 • Activități în curs de desfășurare(după lansarea proiectului, cu evenimentul tematic din 7 noiembrie 2016) sunt cele de tip A2 (asistență privind expertiza IMT).

Se va asigura în continuare întreprinderilor o asistență directă pentru identificarea din oferta de expertiză disponibilă a organizației de cercetare a activităților CD care se potrivesc cu nevoile și cerințele afacerii întreprinderii. Este o prima ocazie de a identifica care sunt posibilitățile concrete de sprijin din partea organizației de cercetare. Aceste activități se vor desfășura la solicitarea întreprinderilor respective și au scopul de a explica partenerilor care este potențialul ofertei institutului, furnizând anumite detalii necesare pentru ca aceștia să își poate formula solicitările. Discuțiile vor avea un caracter confidențial. Pot fi contactați direct cercetătorii nominalizați în oferta de expertiză.

Contactele generale sunt: raluca.muller@imt.ro (director de proiect) si plat@imt.ro (adresa de serviciu).

Se precizează faptul ca tematica din oferta care ilustrează cele trei direcții de cercetare (microsenzori, fotonică, unde milimetrice) nu este restrictivă, ea putând sa fie completată în urma discuțiilor cu firmele (vezi și întâlnirile bilaterale de la sub-activitatea A3).

 • Activități în pregătire

- În trimestrul al doilea vor continua întâlnirile bilaterale între IMT și firmele interesate (în cadrul sub-activității A3). Aceste întâlniri bilaterale, planificate de către conducerile celor două organizații  vor avea loc în cadrul unor vizite reciproce. Întâlnirile vor avea un caracter exploratoriu, pentru identificarea cerințelor și posibilităților de valorificare a cercetării desfășurate de IMT în domeniul proiectului, având în vedere posibilitatea unui parteneriat. Solicitările pentru astfel de întâlniri bilaterale se vor putea face de la o dată anunțată simultan pentru toate firmele. Ele pot fi făcute atât de firmele care au mai avut colaborări cu IMT, cât și de întreprinderi care contactează IMT pentru prima dată.

- În curând va fi lansată o platformă electronică de comunicare între IMT și firmele care se califică drept potențiali parteneri in TGE-PLAT. Aceasta va fi în esență o pagina web tip Extranet (acces cu parolă).

  • Întreprinderile interesate sa beneficieze de finanțare prin intermediul TGE-PLAT (activități de tip B, C si D) se vor înregistra într-un formular electronic pentru a căpăta acces.
  • Solicitarea va primi răspuns din partea echipei de management a proiectului în termen de cinci zile. Platforma electronică va prezenta, alături de alte informații de interes, procedurile care trebuie urmate pentru înaintarea și selecția aplicațiilor care sunt finanțate din proiect.

- Se vor asigura servicii (sub-activitatea B1), după regula „primul venit, primul servit”. Pentru activitățile de tip C și D vor fi organizate competiții, daca cererea din partea întreprinderilor depășește posibilitățile de finanțare.

- De asemenea, se vor înregistra solicitări punctuale pentru (sub-activitatea A3):

  • asistenţă tehnologică;
  • consiliere pentru managementul inovării;
  • consiliere și expertiză pentru validarea ideii/soluției (diagnostic pentru o afacere pentru a se accesa și implementa soluțiile tehnice inovative potrivite);
  • consiliere pentru obținerea, protejarea şi comercializarea drepturilor de proprietate industrială;
  • consiliere referitor la utilizarea standardelor și a reglementărilor care le conțin, consiliere pentru acces la diverse surse de finanțare a CDI.

_____________________________
Invitatie de participare pentru noi firme

Conform reglementarilor pentru acest tip de proiect, proiectul continua să fie deschis pentru accesul la informație și includerea de noi firme romanești în rândul partenerilor potențiali. În afara celor 17 firme care au susținut propunerea TGE-PLAT prin expresii de interes și a celor care s-au adăugat cu ocazia lansării proiectului se pot înscrie pentru acces la informație și ulterior la fonduri și alte firme din România. Dacă există un interes imediat, apelați prin adresa plat@imt.ro și veți fi înscriși pe lista de distribuție a anunțurilor urgente. Dacă interesul este mai de perspectivă, înscrieți-vă pe formularul simplu de la adresa http://www.imt.ro/TGE-PLAT/e-news.php și veți primi buletinul trimestrial e-news TGE-PLAT. Desigur, puteți accesa oricând pagina de web publică www.imt.ro/TGE-PLAT a proiectului iar ulterior va puteți înscrie pentru accesul la platforma de comunicare de tip EXTRANET.

Fără îndoială, cu trecerea timpului, fondurile disponibile prin TGE-PLAT se vor împuțina, dar comunicarea cu toate firmele potențial interesate să exploateze expertiză și infrastructură experimentală va continua pe toată durata proiectului (până în septembrie 2021), în speranța identificării unor noi oportunități de colaborare.

Va așteptam!