Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice"
"Investitii pentru viitorul dumneavoastra"

Proiect co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala


New! Prelungirea termenului de executie a contractului de finantare "CENASIC"[...]

 

 

Beneficiarul proiectului: "Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie,
IMT Bucuresti, "

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei


Licitatie - Detaliu invitatie de participare nr. 275660

Denumire invitatie: LUCRARI SI SERVICII PENTRU DEMOLARE PARTIALA, EXECUTIE CONSTRUCTII-INSTALATII SI PROIECTARE AFERENTA

Modalitate de desfasurare: Procedura offline

Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic

CPV: 45214610-9 -Lucrari de constructii de cladiri de laboratoare (Rev.2)

Tip contract: Lucrari
Obiectul contractului: LUCRARI SI SERVICII PENTRU DEMOLARE PARTIALA (INTERVENTII LA CONSTRUCTIE EXISTENTA), EXECUTIE CONSTRUCTII SI INSTALATII, PRECUM SI PROIECTAREA AFERENTA (INCLUSIV ASISTENTA TEHNICA PROIECTANT) NECESARE DEZVOLTARII CENTRULUI DE CERCETARE PENTRU NANOTEHNOLOGII DEDICATE SISTEMELOR INTEGRATE SI NANOMATERIALELOR AVANSATE PE BAZA DE CARBON - CENASIC”

Stare procedura: In desfasurare
Data publicarii: 22.12.2010 13:18
Data limita de depunere a ofertelor: 08.02.2011 10:00

Adresa la care se transmit ofertele: INCD pentru Microtehnologie Str.Erou Iancu Nicolae, nr.126A(32B), Voluntari, Ilfov

Data si ora deschiderii ofertelor: 08.02.2011 10:30
Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: INCD pentru Microtehnologie Str.Erou Iancu Nicolae, nr.126A(32B), Voluntari, Ilfov
Limba de redactare a ofertei: Romana

Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
Valoare estimata: 3,002,760 RON

Criterii de calificare: Se completeaza formularele de la 1 la 24 conform fisei de date a achizitiei
Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: Din SEAP.
Alternativ,de la sediul INCD pentru Microtehnologie sau prin email lucian.galateanu@imt.ro, la solicitarea operatorilor ec.

Factori de evaluare

Denumire                                          Punctaj maxim
Pretul ofertei                                                  60

Descriere: Componenta financiara
oferta tehnica                                                 40

Descriere:
a) punctaj termen de predare Documentatii Tehnice pentru obtinerea Autorizatiilor de Demolare (partiala) si de Construire, Proiect Tehnic si Detalii de Executie- maxim 90 zile calendaristice (PPD) 30 puncte
b) punctaj termen de executie lucrari C+I, maxim 9 luni (PTEL) 45 puncte
c) Garantii lucrari executate- minim 24 luni (PG) 25 puncte TOTAL Punctaj oferta tehnica (POT)(inainte de ponderare) 100 puncte [Modul de calcul se gaseste detaliat in fisa de date a achizitiei.]

(I.N.C.D. pentru Microtehnologie)

     
 
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro