ECHIPA PROIECTULUI

Echipa de management a proiectului

Echipa de implementare a proiectului:

__________________________________________________

* Cooptata in echipa de management, ca expert financiar, cu atributii in domeniul financiar.